We are a group of active Brussels citizens who recently decided to collect global, positive and futureproof ideas for the city centre of Brussels (and beyond). Eventually we will put all this ideas on a city map. 

PLAN B-XL streeft naar een ruimtelijke vertaling van een reeks alternatieve ideeën voor Brussel-centrum. Die ideeën zijn gecentreerd rond een duidelijke visie over hoe het centrum van Brussel moet evolueren. Streefdoel is een toegankelijk en door visueel en kaartmateriaal ondersteund ruimtelijk PLAN B, dat naast het ‘PLAN A’ staat, dat volgens ons veel tekortkomingen vertoont. PLAN B-XL is een toekomstplan en beeldt ideeën uit die gerealiseerd kunnen worden op korte (3 jaar – 2018) en middellange (10 jaar - 2025) termijn. PLAN B-XL is een burgerinitiatief, en wordt gemaakt door de bewoners en gebruikers van Brussel.

PLAN B-XL se donne pour objectif de traduire dans l'espace une série de propositions alternatives pour Bruxelles-Centre. Ces propositions sont le fruit d'une vision claire de la façon dont le centre-ville devrait évoluer. Trouvant que le 'PLAN A' comportait trop de lacunes, nous avons decidé de proposer un PLAN B que nous traduirons de façon tres lisible sur des cartes visuelles et spatiales. PLAN B-XL est un project pour l'avenir. Il propose des solutions réalisables à court terme (3 ans - 2018) et à moyen terme (10 ans - 2025). PLAN B-XL est une initiative citoyenne mise place par des habitants et usagers du centre-ville.


We werken toe naar een ruimtelijke vertaling van de ideeën die tijdens de workshops naar voren komen. Dat maakt de dingen heel concreet en verhindert dat we in ellenlange discussies terechtkomen. De ideeën zijn op korte en middellange termijn realiseerbaar.”
— Januari 2016

PLAN B-XL: ONZE VISIE

PLAN B-XL focust op de Brusselse binnenstad, maar overstijgt de grenzen van de Vijfhoek.

PLAN B-XL kiest voor een geleidelijke, integrale en stadsregionale aanpak en bekijkt wonen, mobiliteit, publieke ruimte, economie en cultuur samen. PLAN B-XL is dus geen mobiliteitsplan.

PLAN B-XL ziet de stad evolueren van een netwerk gestructureerd rond gemotoriseerd verkeer, naar een stad met een structurerend voetgangers- en fietsnetwerk. Dat netwerk verhoogt de leefkwaliteit van de bewoners en maakt de stad aantrekkelijker voor zowel bewoners als gebruikers. Dat netwerk moet doorwaadbaar en flexibel zijn en toegankelijk voor andersvaliden.

PLAN B-XL creëert in de Vijfhoek meer publieke ruimte om te verblijven, te spelen, om aan kunst, cultuur of sport te doen. In die publieke ruimte komt ook meer plaats voor kwalitatief groen en burgerinitiatieven. Een gezonde mix (sociaal, economisch, functioneel) staat centraal.

In PLAN B-XL is openbaar vervoer goedkoper. Gemotoriseerd privé-vervoer is enkel toegelaten binnen de Vijfhoek wanneer ze de Vijfhoek ook als bestemming heeft.

Met PLAN B-XL vermindert de autodruk in de binnenstad en overal in de publieke ruimte. Er komt meer gedeelde ruimte waarin de auto niet langer voorrang krijgt. Ook voor leveranciers wordt de stad daardoor toegankelijker.

PLAN B-XL verbetert de lucht- en leefkwaliteit in zijn geheel, door de creatie van meer groen en kwalitatieve publieke ruimte.

PLAN B-XL verlicht de druk van het toerisme en de grote evenementen op de binnenstad.

PLAN B-XL maakt van de Vijfhoek een laboratorium voor deelinitiatieven(auto, goederen, ruimte, ...) en buurteconomie (bvb...). De bewoners en gebruikers maken de stad.

PLAN B-XL gaat voor een stad die de zintuigen (voelen, ruiken, proeven, horen, zien) aangenaam prikkelt.

PLAN B-XL: NOTRE VISION

PLAN B-XL se concentre sur le centre-ville de Bruxelles mais réfléchit également l’intégralité du Pentagone.

PLAN B-XL propose une approche tant au niveau du quartier, de la ville que de la région et met l’accent sur l’habitat, la mobilité, l’espace public ainsi que sur l’économie et la culture. PLAN B n’est donc pas un plan de mobilité.

PLAN B-XL défend une ville qui, d’un réseau structuré autour du trafic automobile, évolue vers une ville avec des réseaux essentiellement piétons et cyclistes. L’incidence sur la qualité de vie des habitants est directe et rend la ville plus agréable tant pour les résidents que pour les usagers. Ce réseau doit être praticable et accessible aux personnes à mobilité réduite.

PLAN B-XL crée plus d’espaces publics dans le Pentagone pour le bien vivre, la pratique du jeu, de l’art, de la culture et du sport. Dans cet espace public, la place belle est faite aux espaces verts de qualité et aux initiatives citoyennes. La clé étant une saine mixité, tant sociale qu’économique, culturelle et fonctionnelle.

Avec PLAN B-XL, les transports en commun sont bons marchés. Les transports privés ne sont admis dans le Pentagone que pour des déplacements ayant le Pentagone pour destination.

Avec PLAN B-XL on réduit la pression automobile dans la ville et dans tout l’espace public. On voit ainsi naître des espaces partagés où la voiture n’est plus prioritaire.

PLAN B-XL milite pour un air plus pur et de façon générale pour un meilleur cadre de vie et ce, grâce à la création d’espaces verts et d’espaces publics de qualité.

PLAN  B-XL soulage la pression du tourisme et de l’évènementiel sur la ville.

PLAN B-XL fait du Pentagone un laboratoire pour l’économie du partage(voitures, biens, espaces…) et pour l’économie locale. Les usagers et habitants deviennent des acteurs de la ville.

PLAN B-XL défend une ville qui chatouille agréablement les sens.


What We DID/DO:

  • We read existing plans on the city center of Brussels and filtered the main ideas out of them. Check the worksheets from the preparatory meeting in Oct and Nov 2015. 
  • Using these plans and documents, we listed our ideas and we'll try to put them on a map of the city center. 
  • We look beyond the borders of Pentagone, but we keep our focus on the centre. 
  • We love discussions, but what we love more is good energy and keeping our focus. That focus is on things we propose for the future, not on what goes wrong today. 
  • We want to be concrete and decisive, but we leave enough place and space for people with new ideas. 
  • We always gather in a positive atmosphere.
  • Tout le monde parle son propre langue. 
  • We had 4 meetings between october and december 2015 for intensive reading and discussion. Workshops will run in February and March.
  • We are always looking for groups or organisations  to support us or help to spread the word. 
We believe in a city with more qualitative public space, better air quality, (much) less parkings lots and cars, in free public transport and in getting people involved.”
— Plan B-Participant